Oxelösunds Tennisklubb har till syfte att genom utövning av idrott verka för höjande av medlemmarnas fysiska och psykiska status samt att främja god kamrat- och idrottsanda.

Medlemskap, Tävling, Styrelse, Möten, Stadgar

§ 1 – Medlemskap erhåller den som efter inträdesansökan erhållit styrelsens godkännande samt erlagt fastställd medlemsavgift.

§ 2 – Medlem som vill utträda ur klubben gör anmälan därom till styrelsen och är därmed omedelbart skild från klubben. Eventuellt förfallna avgifter eller mellanhavanden i övrigt regleras enligt styrelsens bestämmande.

§ 3 – Medlem som icke erlagt årsavgift som stadgar och årsmötesbeslut föreskriver kan uteslutas ur klubben. Medlem som eljest brutit mot klubbens stadgar kan av styrelsen uteslutas ur klubben.

§ 4 – Fråga om uteslutning av medlem får icke företas till avgörande förrän medlemmen ifråga beretts tillfälle att inom viss tid – av styrelsen angiven – dock minst 14 dagar avge yttrande i ärendet. Beslut om uteslutning skall med angivande av orsak delgivas vederbörande medlem med skriftlig underrättelse.

Medlem som uteslutits av styrelsen äger rätt att vid sammanträde med styrelsen söka ändring i beslutet under förutsättning att vederbörande inom 14 dagar efter det att han fått del av beslutet hos styrelsen skriftligen anmält besvär i detsamma. Ärendet i detta besvär skall föreläggas det ordinarie möte som hålls närmast efter besvärstidens utgång och skall särskilt anges i kallelsen till ifrågavarande möte till vilket klaganden minst åtta dagar före mötet kallas medelst brev.

Grundas beslutet om uteslutning på bristande betalning av stadgade avgifter, åligger det styrelsen att återkalla beslutet såvida förfallna avgifter erlagts före besvärstiden utgång. Beslut om uteslutning fattas med två tredjedelars majoritet av närvarande röstberättigade ledamöter.

§ 5 – Sedan beslutet om uteslutning erhållit bindande verkan, upphör alla förpliktelser mellan klubben och den förutvarande medlemmen så vitt avser stadgeenliga avgifter.

§ 6 – Återinträde för medlem som tidigare uteslutits p g a bristande betalning av stadgade avgifter, kan endast beviljas sedan förfallna avgifter avseende det verksamhetsår, då avgiften skulle ha erlagts.

§ 7 – Årsavgiften för medlem fastställs för ett år i taget i samband med ordinarie årsmöte. Avgiften skall erläggas under räkenskapsåret 1 jan – 31 dec. Medlem åtar sig inte något annat ekonomiskt ansvar genom sitt medlemskap utöver årsavgiften.

§ 8 – Medlem får icke utan styrelsens (eller av styrelsen så beslutat – vederbörande kommittés) medgivande, representera Oxelösunds Tennisklubb.

§ 9 – Medlem äger ej rätt att på annat sätt än vad som förskrives i vederbörande specialförbunds stadgar och bestämmelser, deltaga i tävlingar och uppvisningar som omfattar idrottsgrenar anslutna till Riksidrottsförbundet och som anordnas av organisation utanför RF eller utom RF stående idrottsutövare deltar.

§ 10 – Oxelösunds tennisklubbs angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande jämte jämnt antal ledamöter, maximalt 8 st. Styrelsens ledamöter utses av årsmötet. Vidare utser en suppleant.

§ 11 – Avgår styrelseledamot före mandattiden utgång, inträder suppleanten efter överenskommelse med styrelsen.

§ 12 – Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst 2/3 av styrelsens ordinarie ledamöter eller suppleanter är närvarande.

§ 13 – Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

§ 14 – Styrelsen skall verka för Oxelösunds Tennisklubbs utveckling och tillvaratagande av medlemmars intressen. Ordföranden är klubbens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I övrigt fördelas arbetsuppgifter bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

§ 15 – Styrelsen utser genom konstitution vid första ordinarie styrelsemöte efter årsmötet en vice ordförande, som skall utgöras av en av de ordinarie ledamöterna i styrelsen.

§ 16 – Vice ordföranden har att i ordförandens frånvaro leda styrelsens förhandlingar och i övrigt fullgöra åligganden vilka normalt åvilar ordföranden. Skulle ordföranden avgå under mandatperioden övertar vice ordföranden ordförandeskapet fram till närmast följande årsmöte.

§ 17 – Skulle sekreteraren avgå före mandattidens utgång, utser styrelsen ersättare bland ordinarie ledamöterna i styrelsen. Ersättaren fungerar som sekreterare fram till närmast följande årsmöte, då fyllnadsval förrättas. Är sekreteraren frånvarande vid styrelsemöte, utser mötessekreterare.

§ 18 – Tidpunkt och plats för styrelsens sammanträden bestäms av ordföranden under iakttagande av att kallelse till ordinarie styrelsemöte skall utsändas en vecka före mötet. Ordinarie styrelsesammanträden hålls kontinuerligt under verksamhetsåret.

§ 19 – Med Oxelösunds Tennisklubb hålls ordinarie årsmöte under februari månad. Rösträtt vid årsmötet tillkommer närvarande medlem som erlagt årsavgift för det sistlidna räkenskapsåret och som under kalenderåret uppnår en ålder av lägst 16 år. Rösträtt får ej utövas med fullmakt.

§ 20 -Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

§ 21 – Kallelse till årsmötet skall offentliggöras med annons i lokalpressen eller med personlig kallelse. Offentliggörandet skall ske 14 dagar före årsmötet.

§ 22 – Motioner och andra ärenden som skall behandlas på årsmötet skall inlämnas till styrelsen i god tid före årsmötet.

§ 23 -Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden:

1. Fråga om mötets behöriga utlysande

2. Val av årsmötesfunktionärer

  • Mötesordförande
  • Mötessekreterare
  • Två justeringsmän tillika rösträknare

3. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.

4. Revisorernas berättelse.

5. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse.

6. Val:

  • Styrelseordförande för en tid av ett år
  • Övriga styrelseledamöter tillika kommittéordförande för en tid av två år.
  • En suppleant
  • Varje kommittéordförande utser respektive kommittés ledamöter, vilka konfirmeras av styrelsen vid första konstituerande styrelsesammanträde
  • Två revisorer för en tid av ett år
  • En revisorsuppleant för en tid av ett år
  • Valberedning – bestående av sammankallande jämte en ledamot

7. Fastställande av verksamhetsplan med budget.

8. Fastställande av årsavgift för medlem.

9. Fastställande av planhyror.

10. Förslag vilket väcks av styrelsen eller till styrelsen inlämnas av röstberättigad medlem i god tid före årsmötet.

§ 24 – Verksamheten omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med tidpunkten för närmast följande ordinarie årsmöte. Räkenskaperna omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 25 – Revisorerna åligger att granska styrelsen och sektionernas förvaltning under det sistlidna räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast dagen före ordinarie årsmöte.

§ 26 – Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering (öppen eller sluten). Vid votering bestäms utgången – utom i frågor som stadgas i § 27 – genom enkel majoritet. Om vid öppen votering, som icke avser personval, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla som biträds av ordföranden. Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 27 – Förslag om dessa stadgars ändring eller om upplösning får endast upptas till avgörande vid ordinarie årsmöte. För godkännande av dylika förslag fordras beslut av minst två tredjedelar av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar. Dock gäller vid frågan om upplösning att två på varandra följande ordinarie årsmöten fattar beslut med två tredjedels majoritet (vid vardera).

§ 28 – Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar, allmänna tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och i övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

§ 29 – Beslut om upplösning av Oxelösunds Tennisklubb skall innehålla föreskrifter om användning av klubbens tillgångar för bestämt idrottsfrämjande ändamål och skall omedelbart delgivas respektive specialförbund med bestyrkt avskrift av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet åtföljda av revisionsberättelser jämte balans- samt vinst- och förlusträkning.